galerie pictura

PŘÍŠTÍ AUKCE SE BUDE KONAT DNE 14.03.2018.

v poaukčním prodeji
v poaukčním prodeji
(název díla, technika, rok ...)

informace o novinkách v galerii a tipy na zajímavé investice přímo do vaší emailové schránky

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděná společnou dražbou  ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

 

 • Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, IČ 26492261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne 06.12.2017 v 17:30 hodin, ve Velkopřevorském paláci, Lázeňská 2, Praha 1 - Malá Strana, bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat veřejná dobrovolná dražba společná.
 • Dražební předměty jsou označeny a popsány, včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Je-li předmětem dražby kulturní památka, je v katalogu na tuto skutečnost upozorněno.
 • Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
 • Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
 • Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
 • Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním /vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci /vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy.
  Příhozy určuje licitátor zpravidla tímto způsobem:
  • 100,-Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000,-Kč
  • 500,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
  • 1.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
  • 5.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
  • 10.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
  • 50.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
  • 100.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
  • 200.000,-Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000,-Kč a více

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 22% (včetně DPH)

 • O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2.
 • Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky  na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním převodem , peněžní zásilkou doručenou do vlastních rukou dražebníka nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v částce vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne konání dražby.
 • Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1 , č.účtu : 4228111004/2700. IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.
 • Předměty dražby  je možno si prohlédnout  ve dnech 29.11. - 06.12. 2017, 10-18 hod., v prostorách provozovny dražebníka GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2 . Předměty jsou v provozovně vystaveny  na volně přístupném místě a jsou označeny jako předměty dražby.
 • Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak.
 • Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby.
 • Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný.
 • Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační.V Praze dne 06.11.2017                                                                    GALERIE PICTURA, spol.s r.o.

____________________

přihlášení uživatele
uživatelské jméno:
heslo:aukce - internet
výběr z nabídky v naší internetové aukci
Leopold Musil
Ryby
Ryby
08.03.2018 11:34
Cena: 3.500,-
neznačeno
Černošky
Černošky
08.03.2018 11:56
Cena: 4.000,-
Leopold Musil
Zima
Zima
08.03.2018 11:34
Cena: 3.500,-
Alois Pitrmann
Portrét
Portrét
08.03.2018 11:56
Cena: 9.000,-

díla s blížícím se termínem ukončení aukce

GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 233 810, mobil: +420 603 741 674, e-mail: galerie@pictura.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace